Meer zekerheid met betrekking tot de jaarrekening

Zekerheid over de jaarrekening nodig? Vraag Agé Accountancy.De jaarrekening is gebaseerd op uw financiële administratie. Op basis van de ingevoerde administratie stellen wij voor u de balans en resultatenrekening samen, inclusief de daarbij behorende toelichting (de samenstellingsopdracht). Soms wilt u meer zekerheid over de betrouwbaarheid van de cijfers, ook wanneer uw onderneming niet controleplichtig is. Dit verzoek kan ook vanuit de bank of eventuele andere aandeelhouders komen.

Mocht u meer zekerheid willen over uw opgestelde jaarcijfers, dan kunnen wij voor u een vrijwillige controleopdracht (laten) verrichten of kunnen wij een beoordelingsopdracht voor u uitvoeren. De vrijwillige controleopdracht geeft overigens meer zekerheid over de betrouwbaarheid van de cijfers dan een beoordelingsopdracht. Graag leggen wij u in een persoonlijk gesprek uit waardoor er een verschil is in de mate van zekerheid tussen beide opdrachten.

Is uw bedrijf controleplichtig?

De wettelijke verplichting tot het laten controleren van de jaarrekening ontstaat op het moment dat uw onderneming bepaalde omvangcriteria overschrijdt. Voor sommige ondernemingen is wettelijk vastgelegd dat zij een jaarrekening volgens specifieke richtlijnen moeten opstellen en deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het betreft hier NV’s, BV’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. In sommige gevallen is dit ook van toepassing voor andere rechtspersonen zoals commanditaire vennootschappen, vennootschappen onder firma, stichtingen of verenigingen.

De jaarrekeningen van deze ondernemingen moeten voldoen aan de richtlijn van titel 9, boek 2 BW en gecontroleerd te worden door een openbaar accountant, wanneer op twee opeenvolgende jaren wordt voldaan aan twee van de drie volgende criteria:

  • Het balanstotaal is groter van € 4.400.000,-;
  • De netto-omzet over het boekjaar is hoger dan € 8.800.000,-;
  • En er gemiddeld over het boekjaar meer dan 50 (full time) medewerkers in dienst waren.

De opdracht tot verrichten van een wettelijke controle op de jaarrekening kunnen wij helaas niet aanvaarden, omdat wij niet over een WTA-vergunning beschikken. Wel kunnen wij u in contact brengen met een relatie die zich heeft toegelegd op het enkel en alleen doen van verplichte wettelijke controles op jaarrekeningen. Indien gewenst, brengen wij u graag met hen in contact.

Subsidie en subsidieverklaring

Wanneer uw onderneming of instelling één of meerdere subsidies ontvangt, dient u mogelijk aan de subsidieverstrekker, na afloop van een bepaalde periode, een schriftelijke verantwoording te overleggen. Vaak wordt er een verklaring van een accountant met betrekking tot deze verantwoording geëist. Graag willen wij u hierbij van dienst zijn of u ondersteunen bij het aanvragen van een subsidie.

Verklaring opgave verzekerd belang

Als uw onderneming of instelling een bedrijfsschadeverzekering heeft afgesloten, zal de verzekeraar meestal na afloop van ieder jaar een verklaring inzake het verzekerd belang opvragen. De opgave verzekerd belang zal door de accountant van een verklaring moeten worden voorzien.

Voordat een verklaring wordt afgegeven, moet er een opgave verzekerd belang opgesteld worden. In veel gevallen wordt de accountant gevraagd deze opgave voor te bereiden. Voor beide zaken zijn wij u graag van dienst.

Wilt u meer zekerheid met betrekking tot uw jaarrekening?

Neem dan eens vrijblijvend contact op met Agé. Wij geven u graag de zekerheid die u verlangt!