Gedragscode Agé Accountancy

Inleiding

Als accountantskantoor hebben wij een voorbeeldfunctie in de markt en handelen we in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en goede smaak. Dit vertaalt zich in communicatie, wijze van kleden en onderlinge omgangsvormen. Tijdens de uitoefening van onze functie treden medewerkers op eerlijke en zorgvuldige wijze op in overeenstemming met de vereisten van de wet, verordeningen en voorschriften van onze beroepsorganisatie (NBA).

Ten aanzien van onze houding en ons handelen hebben wij een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode is voor iedereen binnen en buiten ons kantoor beschikbaar. Op de naleving van onze gedragscode door iedereen die verbonden is aan ons kantoor wordt door de maten van Agé Accountancy systematisch toegezien. In onze gedragscode worden basisprincipes voorgeschreven die gelden voor al onze dienstverlening gebaseerd op de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) zoals deze binnen de accountancybranche voor elk accountantskantoor gelden.

Basisprincipes

Professionaliteit
Professioneel gedrag wil zeggen dat wij ons zodanig gedragen dat het accountantsberoep niet in een slecht daglicht komt te staan. Dit betekent dat wij allen ons niet alleen willen houden aan de relevante wet- en regelgeving in formele zin maar dat ook de strekking en bedoelingen ervan uit ons gedrag moeten blijken. Dit geldt evenzeer voor de private en adviesfunctie. Tevens dienen wij als accountants ons te gedragen naar de voorbeeldfunctie die wij als accountant hebben. Kortom, een professioneel kritische instelling en beschouwing.

Integriteit
Integriteit wordt in de VGBA omschreven als eerlijk en oprecht. Wij vinden “je staat voor wat je doet” ook een bruikbare omschrijving en handelen daar ook naar.  Die houding wordt ook van onze medewerkers verwacht, zowel tegenover cliënten als richting collega’s en maten. Ons accountantskantoor is zodanig ingericht dat een beheerste en integere bedrijfsuitoefening wordt gewaarborgd.

Objectiviteit
Wij mogen ons oordeel niet ongepast laten beïnvloeden, bijvoorbeeld door vooroordelen, belangentegenstellingen of ongepaste beïnvloeding door een derde. Met andere woorden: we zijn niet subjectief.

Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid
Wij houden onze vakbekwaamheid op peil om de dienstverlening op adequate wijze uit te voeren. Het gaat daarbij om kennis, inzichten en vaardigheden. Een professioneel-kritische instelling maakt hiervan onderdeel uit. Delegatie, uitvoering van werkzaamheden en dossiervorming zijn eveneens van belang. Ons kennisniveau wordt niet alleen op peil gebracht en gehouden door het voldoen aan permanente educatieverplichtingen. Wij houden tevens relevante vakliteratuur bij en blijven op de hoogte van brancheontwikkelingen. In onze periodieke overleggen komen relevante vaktechnische onderwerpen aan de orde. Om invulling te geven aan zorgvuldigheid zorgen wij dat wij onze werkzaamheden nauwgezet, grondig en tijdig verrichten, met inachtneming van de van toepassing zijn wet- en regelgeving.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie over opdrachten en cliënten moet geheim worden gehouden. Deze bepaling is essentieel voor het verkrijgen en behouden van het vertrouwen. Iedereen binnen het accountantskantoor is gehouden aan deze beroepseis en om die reden is in de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsclausule opgenomen. Op de geheimhoudingsbepalingen zijn in de regelgeving enkele uitzonderingen opgenomen, bijvoorbeeld bij fraude en rechtszaken. Die uitzonderingen zullen binnen ons kantoor uitsluitend door of met toestemming van de maten worden toegepast.

Uiteraard mogen de gegevens van cliënten niet voor eigen gewin worden gebruikt.

Bedreigingen

Bedreigingen voor de basisprincipes kunnen voortvloeien uit eigen belang, zelftoetsing, belangenbehartiging, vertrouwdheid en intimidatie. Deze bedreigingen kunnen het moeilijk maken om de basisprincipes na te leven. Als kantoor proberen we, onder andere met ons stelsel van kwaliteitsbeheersing, om maatregelen te nemen, die de bedreigingen zoveel als mogelijk wegnemen. Wanneer de bedreigingen niet door maatregelen kunnen worden weggenomen beëindigen wij als kantoor de opdracht.

Eigen belang
Een bedreiging als gevolg van eigenbelang ontstaat wanneer sprake is van een financieel of een ander belang in een cliënt, dat invloed zou kunnen op de werkzaamheden van de accountantspraktijk.

Zelftoetsing
Een bedreiging als gevolg van zelftoetsing ontstaat als de accountant zijn eigen werkzaamheden, werkzaamheden uit naam van de accountantspraktijk of het resultaat daarvan beoordeelt. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer wij naast een assurance-opdracht ook overige werkzaamheden voor de cliënt uitvoeren.

Belangenbehartiging
Een bedreiging uit hoofde van belangenbehartiging ontstaat, als de accountant zich zozeer met het standpunt van cliënt vereenzelvigt en verdedigt dat hij zijn basisprincipes loslaat.

Vertrouwdheid
Een bedreiging als gevolg van vertrouwdheid ontstaat indien er een te nauwe band met de cliënt bestaat waardoor de accountant te veel sympathie koestert voor de belangen van de cliënt, waardoor de accountant mogelijk de objectiviteit uit het oog verliest. Vertrouwdheid kan bijvoorbeeld ontstaan door een jarenlange relatie.

Intimidatie
We spreken van intimidatie indien de accountant door feitelijke of vermeende druk wordt afgehouden van objectief handelen.

Praktische uitwerking

Bovengenoemde basisprincipes vormen de basis voor onze dienstverlening. Tevens vormen deze basisprincipes mede uitgangspunten voor ons stelsel van kwaliteitsbeheersing waarin ook vaktechnische en professionele normen zijn vastgelegd. Dit houdt onder meer het volgende in:

  • We zijn alleen betrokken bij praktijken die legaal en integer zijn;
  • We spreken elkaar aan op gedrag dat niet past binnen deze gedragscode;
  • We accepteren en betalen geen steekpenningen;
  • We bieden alleen die diensten aan die binnen onze kennis en ervaringsbereik vallen;
  • We voldoen aan onze contractuele verplichtingen en rapporteren en factureren op een eerlijke wijze;
  • We respecteren de vertrouwelijkheid en privacy van onze cliënten, onze medewerkers en anderen met wie wij zaken doen;
  • We bewaken onze objectiviteit en onafhankelijkheid;
  • Wanneer de situatie daarom vraagt door complexiteit van kwesties waarmee we worden geconfronteerd, of vanwege het risico, raadplegen we externe deskundigen in overeenstemming met de richtlijnen voor consultatie zoals ons kantoor heeft vastgelegd;
  • Periodiek wordt de werking en naleving van ons stelsel van kwaliteitsbeheersing zowel door internen als externen getoetst teneinde kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te kunnen blijven leveren.

De hierboven genoemde punten zijn voorbeelden van waarborgen die ons helpen om de bedreigingen tegen de basisprincipes weg te nemen.

Verantwoordelijkheid

Onze gedragscode beschrijft hoe we ons dienen te gedragen en zaken dienen te doen in uiteenlopende omstandigheden en situaties. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om de gedragscode en het beleid van Agé Accountancy consistent en correct na te leven en om anderen te helpen dit ook te doen.

Overtreding van de gedragscode

We willen iedereen stimuleren om twijfels over naleving van onze gedragscode te melden en te uiten op een oprechte, redelijke, eerlijke en respectvolle manier. Agé Accountancy wil individuele personen beschermen tegen represailles. De maten van Agé Accountancy zijn verantwoordelijk voor de behandeling van meldingen die onder de aandacht worden gebracht.

Sancties

Als er melding wordt gemaakt van (een vermoeden van) inbreuk op onze gedragscode, dan wordt de situatie onderzocht. Indien nodig, volgen er stappen zoals disciplinaire maatregelen en in het uiterste geval ontslag. Dit geldt tevens voor iedereen die tot overtredingen aanzet of deze goedkeurt of daar kennis van heeft en niet direct actie onderneemt om deze te corrigeren.